قوانین مرکز اسلامی زبان انگلیسی کوثر

1- دانشجو موظف است طبق برنامه ای که از طرف مركز اسلامي زبان تعیین می شود برای ثبت نام حضور یابد.

2- دانشجو می بایست در راستای سیلابس تعریف شده برنامه ریزی داشته و حتماً با آمادگی لازم در کلاس حضور یابد.

3- تغییر در ساعت کلاس و یا کلاس جبرانی، حتما با هماهنگی دفتر مرکز زبان می باشد.

4- حداقل نمره قبولی 60 می باشد.

5- تعداد غیبت مجاز در هر فصل 1 جلسه می باشد.

6- اگر غیبت دانشجو بیش از 1 جلسه ، در کل 12 جلسه باشد، دانشجو Fail شده است.

7- در صورت ثبت نام و حضور در کلاس، حتی برای یک جلسه، به هیچ وجه مبلغ دریافتی مستردد نمی گردد.

8- درصورت Fail شدن دانشجو و عدم برگزاری آن سطح در ترم جدید:

1-8 - دانشجو موظف است علاوه بر شهریه ترم، نصف شهریه را هم برای افتادن ترم قبل پرداخت نماید.

(به عنوان مثال شهریه ترم 180 تومان به علاوه 90تومان هزینه افتادن ترم که در کل می شود 270تومان)

2-8 - در صورت صلاح دید استاد کلاس جبرانی با هزینه جداگانه برگزار می شود.

3-8 - یک هفته قبل از امتحان میان ترم از سطح قبل نیز امتحان گرفته می شود.

9- امتحان میان ترم در جلسه6 و امتحان پایان ترم در جلسه 12 برگزار می گردد.