829
حوزه علوم اسلامي دانشگاهیان مركز فاطمي-خواهران - نیمسال اول 93-92
نیمسال اول 93-92
 

آرشیو جزوات متنی

نیمسال اول 93-92

نام درس نام استاد لینک

اخلاق اسلامی

جلسات 1 الی 6

استاد فیاض بخش دانلود

اخلاق اسلامی

کتاب معراج السعاده

استاد فیاض بخش دانلود

کلام اسلامی

جلسات 1 الی 4

استاد حاج حاتم دانلود

ادیان-

 فصل 1 الی 5

استاد کوهپایه ای دانلود
فقه- جزوه تکمیلی

استاد نصیری

استاد باسخا

دانلود

جریان شناسی فرهنگی-

وهابیت

استاد روستا
دانلود

اخلاق اسلامی

کتاب چهل حدیث امام

استاد فیاض بخش دانلود

تاریخ اسلام 1

استاد دیالمه دانلود

عنوان

آدرس : خیابان فاطمی غربی، روبروی کانون بازنشتگان ارتش، حوزه دانشجویی شهید بهشتی، طبقه دوم، واحد خواهران

تلفن : 84222507 - 63484 داخلی 114

ایمیل : fatemisister@gmail.com